Privacybeleid

Fysiotherapie Kemps hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van bezoekers op onze website. In het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Daarom gaan we zorgvuldig om met uw contactgegevens en zullen we deze altijd vertrouwelijk behandelen. We verwerken uw persoonsgegevens enkel voor het doel waarmee u deze afgeeft.

We willen graag volledig transparant naar onze klanten zijn. Daarom hebben we een beleid geïmporteerd en geformuleerd met betrekking tot de verwerking en inzage van persoonsgegevens, het doel van deze gegevens en de rechten die betrokkenen kunnen uitoefenen.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

  1. Website (hierna ook ”De website”): https://www.fysiotherapiekemps.nl
  2. Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: ”De Beheerder”): Fysiotherapie Kemps, gevestigd te Pijlkruidhof 2, 5672 BK Nuenen, kvk-nummer: 17182071.

Artikel 2 – Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële-, politieke-, of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen.

Artikel 3 – Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

  • vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
  • vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy beleid.

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Artikel 4 – Het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door Fysiotherapie Kemps en externe verwerkers. Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, aan de hand van persoonskenmerken zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator (IP-adres) of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u. Zie artikel 6 voor de concrete verwerking van uw persoonsgegevens.

Artikel 5 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Kijk onderaan deze pagina bij het kopje contact hoe u gebruik kunt maken van dit recht.

Artikel 6 – Verwerking van persoonsgegevens

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Concreet betekent dit het volgende:

  • Voor het verwerken van uw contactaanvraag;
  • Om een planning in een van onze agenda’s te verwerken;
  • Om u op de hoogte te houden van activiteiten van Fysiotherapie Kemps.

Externe verwerkers

Fysiotherapie Kemps maakt gebruik van de diensten van diverse partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken. Onder deze externe verwerkers valt uw elektronisch patiëntendossier. Een verwerkersovereenkomst getekend met deze partij kunt u vinden op de praktijk, voor u ter inzage, waarin bewaartermijnen voor gegevens zijn afgesproken en waarin duidelijk is vastgelegd dat Fysiotherapie Kemps de gegevensverantwoordelijke is.

Daarnaast worden de gegevens die u aanlevert ten behoeve van de klanttevredenheid verwerkt door een externe partner. Ook met deze partner hebben wij een verwerkersovereenkomst getekend en is ter inzage op de praktijk aanwezig.

Uw gegevens worden op geen enkele wijze doorgestuurd naar andere partijen.

Artikel 7 – Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij de wet bepaald is. Met externe gegevensverwerkers is de bewaartermijn afgesproken in een verwerkingsovereenkomst. U heeft het recht op inzage wat betreft de bewaartermijn van gegevens op de website en externe partijen. Wilt u weten hoe lang uw gegevens bewaard worden? Neemt u dan contact met ons op.

Meer informatie en contact opnemen

Voor aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen, klachten en reacties

Voor vragen, klachten of reacties met betrekking tot bovenstaande informatie kunt u contact met ons opnemen. Als u wenst te reageren op ons privacy beleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u eveneens contact met ons op te nemen.

 

De huidige op de website beschikbare versie 1.0 van de privacy beleid is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

 Dit document “privacy-beleid versie 1.0” is opgesteld op: 01-05-2018. Mocht u een versie ontvangen van dit document, dan sturen wij deze graag toe per mail. Vraag deze aan per info@fysiotherapiekemps.nl